آیا مالچ پاشی راه حل مناسبی برای مقابله با گردو غبار در خوزستان است!


آغاز مالچ پاشی در شن زارهای خوزستان!! آیا این راه حل درستی برای مقابله با گرد و غبار است است!

 ویدیوهای پیشنهادی