38 ادامه:اینکه تعمیم افراطی دهیم که همه عروس و دامادهاهمینند"دلیل تراشی" است


 ویدیوهای پیشنهادی