دشمنی با ایران برای ما خطرناک است...!


ما باید در کنار ایران باشیم، دشمنی با ایران خطرناک است....! دوغو پرینچک، رئیس حزب وطن ترکیه

 ویدیوهای پیشنهادی