دیوانه ام عبددرمیخانه ام.مرحوم سیدجوادذاکر


مجنون الحسین آسیدجوادذاکر(ره)