آموزش خفه کردن یا شیمه درجوجیتسو توسط استادفاطمی


آموزش شیمه یا خفه کردن حریف در جوجیتسو توسط استادمحمدفاطمی درموقعی که حریف روی شما قرار دارد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها