دروغ هایی که پسرا برای معاف شدن از سربازی می گن!


دروغ هایی که پسرا برای معاف شدن از سربازی می گن! فالو کنی چیزی ازت کم نمیشه!

 ویدیوهای پیشنهادی