احکام ماهی ومحصولات شیلات.شیخ محمدعلی نجفی اصفهانی


فقط ماهی دارای پولک ومیگوازمحصولات شیلات شرعاخوردنش حلال است وبس

 ویدیوهای پیشنهادی