شهید حامد بافنده از امیرالمؤمنین میگوید


چه مدافع حرمی بود این شهید والامقام

 ویدیوهای پیشنهادی