روحانی در مورد یارانه میگوید


روحانی: یارانه را قطع نمی کنیم اما حقوق و مزایای اقشار آسیب پذیر را بیشتر می کنیم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها