انگلیس بدهی 450 میلیون پوندی اش به ایران را به زودی پرداخت میکند


حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس گفت: پرداخت بدهی های 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مراحل آخر خود رسیده و این بدهی در روز های آینده به ایران پرداخت میشود

 ویدیوهای پیشنهادی