کارنامه بیمه سامان در سال 1398


حق بیمه تولیدی شرکت بیمه سامان در پایان سال ۱۳۹۸ با رشدی ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال رسیده است. از کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه سامان در مدت یادشده ۸ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۳۶ درصد مربوط به رشته‌های بیمه زندگی، ۳۳ درصد متعلق به رشته بیمه درمان و ۲۲ درصد متعلق به سایر رشته‌ها بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها