بازدید مدیر عامل شرکت شهروند از فروشگاه های هفده شهریور، نبرد، طیب و...


مدیرعامل شرکت شهروند با حضور در فروشگاه های شهروند هفده شهریور، نبرد، طیب، والفجر و مبعث به بررسی عملکرد این فروشگاه ها و روند خدمات رسانی در خصوص بحران کرونا و فرارسیدن نوروز 99 پرداخت.

 ویدیوهای پیشنهادی