کارنامه بیمه دانا در سال 1398


حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دانا در پایان سال ۱۳۹۸ با رشدی ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۴۷ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال رسیده است. از کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دانا در مدت یادشده ۴۳ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۹ درصد مربوط به رشته‌های بیمه زندگی، ۳۲ درصد متعلق به رشته بیمه درمان و ۱۷ درصد متعلق به سایر رشته‌ها بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها