نگاه متفاوت دوربین خبرشهر در سیزدهمین روز از بهار 99 در شهریار


به لحاظ تدابیر در نظر گرفته شده جهت جلوگیری از شیوع حداکثری ویروس کرونا در سیزدهمین روز از بهار سال 99 (سیزده بدر) از سوی مسئولین امر، رعایت و توجه مردم مثال در نوع خود بود اما در گوشه و کنار شهر شهریار موضوعاتی توجه خبرنگار خبرشهر را جلب نموده بود که در گزارش فوق میتوان بخش هایی از آن را دید و شنید...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها