دوم آوریل، روز جهانی اتیسم گرامی باد


دوم آوریل روز جهانی آگاهی اتیسم گرامی باد گذر از کودکی به بزرگسالی (شعار روز اتیسم دوم آوریل سال 2020) World Autism Awareness Day 2 April The Transition to Adulthood @AutismFariha