دیوید کاپروید(نصف کردن انسان)


شعبده بازی بسیارجالب ذخیره کننده دیوید کاپروید دوتا انسان رو از وسط نصف میکنه و دوباره آن ها رو بهم میچسباند البته نیم نشنون رو عوض میکنه🙃🙃🙃🙃

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها