مبارزه بین گرگ هاردی در برابر خوان ادامز


در یکی از جذاب ترین و مهم ترین مبارزات یو اف سی گرگ هاردی موفق در راند اول خوان ادامز را ناک اوت کند

 ویدیوهای پیشنهادی