یه دروغ تو کامنتا بنویس❤️❤️


امسال که سیزده بدر هممون خراب شد.......ولی تو خونه هاتون بمونید تا سیزده بدر های بیشتری را ببینید و در کنا خانوادتون باشی‌لایک‌کامنت‌دنبال‌فراموش‌نشع‌بای‌سیزده‌بدرتون‌مبارککک❤️❤️