بارش تگرگ در تهران


بارش شدید تگرگ خیابان های تهران را سفید پوش کرد

 ویدیوهای پیشنهادی