خدااااا من اشتباه کردم


هر چه هستم هر که هستم بر کسی مربوط نیست- بر امام مهربان خود پناه آورده ام

 ویدیوهای پیشنهادی