تولید کننده انواع برج خنک کننده


در برج خنک کننده میزان معینی آب با ورود به دستگاه در یک تماس و تقابل با هوا با کاهش دمای معینی مواجه می شود و به همین دلیل میزان افت دما و میزان آب ورودی به برج خنک کننده دو پارامتر اصلی در تعیین ظرفیت خنک کاری می باشد. برای نمونه های ویدیو بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

 ویدیوهای پیشنهادی