شهردار تهران خطاب به آمریکا:تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی


ابراز همدردی ایران با جهان با وجود جنگ با تحریم و کرونا

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها