خیابان های آرام


خیابان های خلوت تهران در روز طبیعت که به دلیل شیوع کرونا تردد شهری محدود شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی