کارگران فضای سبز شهرداری بدون تجهیزات ایمنی مقابله با کرونا مشغول کارگروهی


گزارش اختصاصی خبرشهر از شهرستان شهریار در روزهایی که تمامی مسئولین و مردم در راستای مقابله با شیوع و انتقال ویروس کرونا در ایران دست در دست یک دیگر قرارداده اند و با اجرای کامل طرحهای فاصله گذاری اجتماعی و ... از تمام توان بهره می برند، گروهی هم با بی توجهی هر چه بیشتر سعی در شناکردن در خلاف جهت رودخانه هستند و به توصیه های ایمنی هیچ توجهی نداشته و کارگران را مجبور به کار در شرایط بسیار نامطلوب می نمایند. البته بحث به کارگیری اتباع بیگاه جای خود ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها