دنـیآ...


نـمیدانم کـجای زنـدگی... رو اشتباه کـردیم که ایـنگونه تـاوان پـس میـدهیم:)ŋ