گفتم ای دل ...نروی ،خوار شوی،زار شوی...بر سر آن دار شوی،بی بر و بی بار شوی....


گفتم ای دل ...نروی ،خوار شوی،زار شوی...بر سر آن دار شوی،بی بر و بی بار شوی....

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها