تبلیغ آموزش فرانسه


اگر می خواهید به پیج french_farsi@ بروید برای ورود به دوره آموزشی به سازنده پیج ۵۰۰۰۰ تومان واریز کنید تا وارد دوره آموزشی شوید و بعد از گذراندن ترم شهریه ترم بعد را بدهید تا وارد ترم بعدی شوید

 ویدیوهای پیشنهادی