در کم نیاوردن کم نیاورید


در دنیا افرادی هستن که با وجود مشکلات و مسأله های گوناگون در زندگی ایستادن و ستاره شدن و نامشون زبان زد همه شد