رفتار با کودک عصبانی


در هنگام عصبانیت کودک باید با او همدلی کنید و احساس کودک را تایید کنید و برای شنیدن حرفهایش وقت بگذارید

 ویدیوهای پیشنهادی