یک دستور خانگی برای مایع تمیز (و ضدعفونی کننده) سطوح


موادی که در این دستور تهیه وجود دارند به راحتی قابل دسترس هستند. با ساختن این مایع، ورود حجم مواد شیمیایی که بعضاً مضر هستند را به زندگی خود محدود می کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی