چهل نظریه مدیریت:2-نظریه ظرفیت جذب absorptive capacity theory


در این قسمت می خواهیم به کمک آقای مارتیک و محسن نامجو نظریه ظرفیت جذب را یاد بگیریم. طبق این نظریه هرچه قدر سازمان ها ظرفیت جذب دانش بیشتری داشته باشند، موفق تر هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی