صحبت های روحانی در جلسه هیئت دولت درمورد رونق اقتصادی


صحبت های حسن روحانی در جلسه هیئت دولت درباره رونق اقتصادی - رونق اقتصادی باید ما را به اشتغال برساند

 ویدیوهای پیشنهادی