حمله تند مهران_مدیری در دورهمی، به محتکرین بی انصاف و رسانه هایی که این روزها


حمله تند مهران_مدیری در دورهمی، به محتکرین بی انصاف و رسانه هایی که این روزها در گرفتاری های مردم کشور ، به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.

 ویدیوهای پیشنهادی