آموزش ساخت الکل ریز اتوماتیک بدون تماس دست - توسط مکانیک


رفتیم جا الکلی گرفتیم 50 میل شد 25000 تومان، گفتم یه چیزی بسازیم (حرفه ا ی) مقابله کنیم با سودجویان کرونا ویروس.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها