سریال مردگان متحرک فصل3 قسمت 11 بادوبله فارسی-The Walking Dead


...............لطفا کانال را دنبال کنيد.................سریال مردگان متحرک ریک جنگی تمام عیار را برای نیگان و ناجیان به ارمغان می آورد. نجات دهنده ها بزرگتر، مجهز تر و بی رحم تر می باشند ولی ریک و جوامع متحد برای وعده آینده ای روشن تر مبارزه می کنند. همانط

 ویدیوهای پیشنهادی