فیلم سینمایی ایرانی - یک گزارش واقعی


خلاصه‌‌‌‌‌فیلم دوست زنده مانده ام!، گمشده ای در کار نیست! گمشده، خود ماییم! وقایع نگاری سه سال از زندگی دو رفیق قدیمی است که بدور از انتظار، رودر روی هم قرار می گیرند.

 ویدیوهای پیشنهادی