کرونا مچکریم


برای اولین بار در تاریخ، فقیر و غنی،حاکم و محکوم،سیاست مدار و شهروند و... را یکسان نشان دادی. .وکرونا ممنونیم ازت ‼️اگر چه که زشتی

 ویدیوهای پیشنهادی