حمایت محمد حسین صفری از طبیعت


این ویدئو در حمایت از طبیعت ساخته شده است فیلمی مینی مالیستی و استعاره ای از پیوند جدایی ناپذیر انسان با طبیعت

 ویدیوهای پیشنهادی