تا امروز کمبود تخت، پزشک و پرستار نداشته ایم


تا امروز کمبود تخت، پزشک و پرستار نداشته ایم/قدردانی از نظام سلامت برای تامین نیازمندی های بیماران کرونا

 ویدیوهای پیشنهادی