بزرگ ترین مرغ دار چین


یه مرد چینی که دارای ببیشترین مرغ خانگی است

 ویدیوهای پیشنهادی