تحول در سیستم آموزشی مدارس ایران با استفاده از QR Code - حامد نیک پی


برای توضیح هر یک از مطالب کتاب های درسی, میتوان فیلم و یا کلیپ آموزشی مورد نظر را تولید نمود و در سامانه آموزش و پرورش قرار داد. در ادامه با تولید کد QR فیلم تولید شده و درج آن در کنار مطالب مربوطه در کتاب درسی, دانش اموزان و یا معلمین با استفاده از نرم افزار QRخوان موبایل بتواند فیلم و کلیپ مربوطه را مشاهده نماید. انجام این طرح سبب می گردد که دانش اموزان علاوه بر متن درسی کتاب ها, با پدیده ای بنام فیلم آموزشی در داخل کتاب مواجه گردد که باعث توضیح بیشتر و عمیقتر موضوع درسی برای دانش اموزان خواهد گردید.

 ویدیوهای پیشنهادی