و این بار در ایران : نجات سگ‌ماده به همراه توله هاش


سگ ماده ای که با توله هاش در بین سنگها گیر کرده بود نجات پیدا کرد اینجا ایران است اندیمشک و مردم دوستدار حیوانات

 ویدیوهای پیشنهادی