قرائتی / آرامش دل ها - دین و رهبر آسمانی آرام بخش است.


برای اینکه دست انسان با دین‌داری در دست خداست. اگر بچه‌ای تنها در خیابان باشد، از دیگران می‌ترسد، اما اگر دست در دست پدرش باشد، ترسی ندارد و هر کسی و هر کجا باشد، دلش محکم است. کسی که دین‌دار است، می‌گوید مردم اگر نفهمیدند، خدا که فهمید. مردم تشکر نکردند، خدا که قدر می‌داند. خدا هم شاکر است و هم شکور. شکور یعنی شکر زیاد. خدا وعده‌های زیادی به مؤمنین داده است. مثلاً فرموده عبادت تو را ده برابر می‌نویسم ولی گناهت را یکی می‌نویسم.

 ویدیوهای پیشنهادی