در وصفِ کوهک


در وصفِ مکران ــــــــــ شاعر و دکلمه خوان:م.عیسی عبدالصمد کوهکی