کمی بخندیم(مستربین قسمت13)


در این روز ها که ویروس کرونا مهمان نا خوانده شده ،بهترین روش مبارزه پناه بردن به خدا و خنده است.دوستان عزیز ضمن رعایت شرایط بهداشتی ،تا جایی که می توانید انرژی مثبت باشید-گروه علمی انگیزشی چشمی

 ویدیوهای پیشنهادی