معنویت و ارتباط با خدا در کودکان شکر گزاری کودکان


سلام من فاطمه مهرجو هستم روانشناسبالینی به یک قدرت ماورایی اعتقاد داشته باشیم کودکان با شکرگزاری آشنا کنیم تعریف زیبایی را به کودکانمان آموزش بدهیم در طول روز چندین بار شکر گزاری کنیم تا کودکانمان یاد بگیرند و روحیه شادتر و انگیزه بیشتری داشته باشند www.fatemehmehrjoo.com

 ویدیوهای پیشنهادی