از روح خدایی انسان تا خدا


از همان ابتدا خدا انسان را با داده ها و مسیرش آفرید ... ./ در نهایت انسان با اتصال و ارتباط با خداوندش ، خدایی خواهد شد . (بنده ای که شبیه به خدایش می شود) .

 ویدیوهای پیشنهادی