همسرم خیلی شکاک است. چه باید کرد؟


شک و بی اعتمادی d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9f/ قاتل ازدواج است. یک همسر یا شوهر، که مشکوک است d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9f/، به زمین و زمان و خصوصا همسرش، با عینک بدبینی نگاه می کند و بسیار در معرض سوء تفاهم رفتار دیگران است. چنین فردی حتی به روزمره ترین امور زندگی، مانند خرید همسرش، شک می کند و دائما سعی می کند همسرش را با توهمات بدبینانه سرزنش کند. طرف دیگر معمولا با نگرانی از این بی اعتمادی احساس ناراحتی می کند و در موارد حاد تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد و جدا شود.

 ویدیوهای پیشنهادی