نحوه حفظ کردن مرز ها و محدودیت ها با خانواده ای که در نزدیکی شما زندگی می کنند


حفظ کردن مرزها d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86/ با خانواده های گسترده می تواند چالش زا باشد، به خصوص در زمانیکه خانواده ها در نزدیکی هم زندگی کنند. در حالیکه ممکن است شما بخواهید از نزدیکی و مجاورت خودتان بیشترین استفاده را بکنید. ولی نباید احساس کنید که همه برنامه های زندگی شما باید مرتبط با خویشاوندانتان باشد و نباید در این مورد هیچ نوع احساس وظیفه داشته باشید. یک سری مراحلی وجود دارند که در صورت پیش آمدن شرایط ضروری، می توانید برای ایجاد مرزها و محدودیت های خاص بر مبنای نیازهای شخصی d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86/ تان آنها را انجام دهید. همچنین یک سری ابزارهای وجود دارند که برای داشتن یک رابطه مثبت با خویشاوندان پرخاشگر و متخلف تان می توانید مورد استفاده قرار دهید.

 ویدیوهای پیشنهادی