دیدار پاسداران بازداشت کننده نظامیان آمریکایی با رهبر


فرمانده معظم کل قوا در دیدار بازداشت کنندگان تفنگداران آمریکایی آنها را مورد تفقد خود قرار دادند.

 ویدیوهای پیشنهادی